Polityka prywatności - Mester - języki skandynawskie

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON 381661640.

2. Korzystanie przez Użytkowników z usług wynikających z użytkowania strony internetowej www.mester.pl jest związane z przetwarzaniem danych Użytkowników takich jak: a) imię, b) nazwisko, c) adres mail, d) telefon kontaktowy, e) adres zamieszkania oraz innych. Oczywiście podanie danych nie jest obligatoryjne, ale wówczas uniemożliwi nam to świadczenia usług. Ponadto na naszej stronie internetowej jak i platformie korzystamy z plików cookies (w szczególności na potrzeby serwisu Google Analytics).

3. Dane osobowe, które gromadzi Administrator to dane mające na celu odpowiednie świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.mester.pl o których mowa w Regulaminie korzystania ze strony internetowej www.mester.pl , przesyłanie przez Podmiot Prowadzący wiadomości – w tym także tych zawierających informacje handlowe i marketingowe zgodnie z Regulaminem korzystania ze strony internetowej www.mester.pl

4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wymienionych powyżej i poniżej. Dane mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom, które uzyskały odpowiednie upoważnienie prawne – w szczególności Państwa dane mogą być przekazywane:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

4A. W związku z punktem 4. niniejszej polityki prywatności Państwa dane mogą w szczególności być przetwarzane przez podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie – takim podmiotem jest Primeon sp. z o.o.. ul. Słowicza 43 02-170 Warszawa +48 799 010 337 info@primeon.pl · www.primeon.pl. NIP: 5222987682. REGON: 145160754, który ma status procesora danych osobowych (Primeon sp. z o.o. dostarcza nam platformę LangLion) a także Google Analytics. 

4B. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu:
– Zawarcie, wykonanie umowy, włączając w to kontaktowaniem się z klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Archiwizowanie dokumentacji w szczególności dokumentów związanych z umową, jej rozliczeniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO z zastrzeżeniem, że spełniono przesłanki wynikające z innych obowiązujących przepisów prawa)
– Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)
– Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

5. Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

6. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje w szczególności możliwość do zwrócenia się do Mester szkoła języków skandynawskich Sp. z o.o. z wnioskiem o:
– poprawienie danych osobowych,
– uzupełnienie danych osobowych,
– usunięcie danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej,
– ograniczenie w przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
– o dostęp do Państwa danych osobowych,
– wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli taka zgoda została złożona, 

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą.

8. Użytkownik może uzyskać wszelkie dane związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Może tego dokonać poprzez zwrócenie się do Podmiotu Prowadzącego za pośrednictwem poczty elektronicznej z pkt. 9 lub telefonu kontatkowego podanego na stornie internetowej www.mester.pl

9. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Podmiotu Prowadzącego.

10. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się drogą mailową pod adresem: norskpoznan@gmail.com

11. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. i korzystania z pełni funkcjonalności oferowanych przez Mester szkoła języków skandynawskich sp. o.o..

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.