Regulamin - Mester - języki skandynawskie

Spis treści: 
1) Regulamin korzystania ze strony internetowej www.mester.pl 
2)
Regulamin Konkursu “Święta” na portalu społecznościowym Facebook.com z dnia 11.12.2020 r. 

1)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.MESTER.PL

Korzystając z tej strony akceptujesz postanowienia Regulaminu

§ 1 Regulamin:

1. Regulamin ten określa i wskazuje zasady korzystania ze strony internetowej www.mester.pl należącą do Mester szkoła języków skandynawskich i dotyczy wszystkich stosunków między Podmiotem Prowadzącym, a Użytkownikiem będących związanym z korzystaniem ze strony internetowej oraz wszelkich związanych z nią funkcjonalności.

§ 2 Wyrażenia Regulaminu:

a) Podmiotem Prowadzącym jest Mester szkoła języków skandynawskich Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON 381661640

b) www.mester.pl jest to strona internetowa będąca pomiędzy Podmiotem Prowadzącym, Użytkownikiem.

c) Usługa jest to usługa świadczona za pośrednictwem Internetu lub pozostałej drogi elektronicznej przez Podmiot Prowadzący.

d) Użytkownik każdy kto wchodzi na stronę internetową Podmiotu Prowadzącego www.mester.pl z zastrzeżeniem, że osoba ta ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może korzystać z usług oferowanych przez Podmiot Prowadzący. 
Użytkownikami mogą być także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które korzystają z Usług świadczonych przez Podmiot Prowadzący w tym także za pośrednictwem Internetu lub innej drogi elektronicznej.

e) Działalność gospodarcza Podmiotu Prowadzącego jest to działalność w zakresie prowadzenia zajęć z języków obcych, a w szczególności języków skandynawskich tj. norweskiego, szwedzkiego, duńskiego oraz pozostałych działalności wskazanych w odpowiednim rejestrze po numerze PKD.

§ 3 Postanowienia ogólne:

1. Strona www.mester.pl za cel bierze poinformowanie Użytkowników o związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Podmiot Prowadzący.

2. Użytkownik akceptuję Regulamin z chwilą kontaktu z Podmiotem Prowadzącym w jakikolwiek sposób pochodzący ze strony www.mester.pl – tj. przesłanie opinii o zajęciach lub zapisu do usługi newsletter’a lub formularza kontaktowego za pomocą serwisu Lan Lion lub innego kontaktu z Podmiotem Prowadzącym przez stronę internetową.

3. Użytkownik ma prawo i obowiązek do korzystania z Usługi oraz strony internetowej www.mester.pl zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 4 Korzystanie z możliwości strony internetowej.

1. Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem strony internetowe www.mester.pl do zapoznania się z Usługami świadczonymi przez Podmiot Prowadzący, ma możliwość przejścia od panelu głównego strony do paneli podstron. W określonych panelach ma możliwość do zapoznania się z działalnością gospodarczą Podmiotu Prowadzącego, a w szczególności może poznać ofertę, zostawić opinię, przesłać formularz, skontaktować się z Podmiotem Prowadzącym.

2. Możliwość dodania własnej opinii na temat poszczególnej działalności Podmiotu Prowadzącego wymaga udostępnienia swojego imienia, a także adresu mailowego. Podane dane trafiają jedynie do Podmiotu Prowadzącego, który jednocześnie staje się ich Administratorem na zasadach opisanych w § 5.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę, aby jego opinia została opublikowana na stronie www.mester.pl. Opinia zawierająca imię może stanowić materiał reklamowy Podmiotu

Prowadzącego mający na celu polecenie Usług Podmiotu Prowadzącego. Adres mailowy jest przechowywany przez Administratora Podmiot Prowadzący zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Zgoda na publikację opinii jest wyrażana dobrowolnie przez Użytkownika po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i potwierdzeniu treści komunikatu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka potwierdzającego. 

4. Użytkownik ma możliwość kontaktu z administracją lub poszczególnymi pracownikami Podmiotu Prowadzącego za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.mester.pl. W związku z tym, Użytkownik udostępnia swoje imię, adres mailowy oraz numer telefonu. Dane te są przetwarzane przez Administratora w celach kontaktowych, obejmując cele handlowe i marketingowe w zakresie związanym z wysłaniem oferty.
Ważność przesłanego formularza uzależniona jest od wyrażenia zgody, o której mowa w § 4 ust. 3. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania wiadomość od Podmiotu Prowadzącego. W przypadku braku zgody, Podmiot Prowadzący nie ma podstaw do nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.

§ 5 Prawa i obowiązki Podmiotu Prowadzącego

Podmiot Prowadzący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej www.mester.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub z innych przyczyn niezależnych od Podmiotu Prowadzącego.

§ 5 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON 381661640.

2. Dane osobowe, które zostają przetwarzane przez Administratora to dane dobrowolne przesłane przez Użytkownika, które będą wykorzystywane w do prawidłowej realizacji konkretnej usługi. Zgodnie z wyrażoną zgodą Użytkownika usługa Administratora, Podmiotu Prowadzącego to usługa związana z newsletter’em, przesłaniem formularza kontaktowego, przesłaniem opinii.

3. Aby zrealizować określone usługi Administratora, Podmiotu Prowadzącego Użytkownik udostępnia dane: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu komórkowego. Użytkownik może dane te sprostować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, wnieść skargę do organu nadzorczego, przenieść dane.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Podmiot Prowadzący ma prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w każdym czasie lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie.

2. Warunki określone w Regulaminie są warunkami wyłącznymi. Materiały zamieszczone na stronie internetowej www.mester.pl dotyczące usług świadczonych przez Podmiot Prowadzący mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej podstawy prawnej do jakichkolwiek roszczeń Użytkowników związanych z ich świadczeniem.

3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy w Poznaniu.

2) Regulamin Konkursu “Święta” na portalu społecznościowym Facebook.com z dnia 11.12.2020 r.